اساسنامه شرکت

اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش

شماره‌ : .۲۶۱۲۱ت ۳۱۳۷۵ه¨

تاریخ : ۱۳۸۴٫۰۵٫۰۱
وزارت بازرگانی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورهیأت‌وزیران در جلسه مورخ۱۳۸۴٫۱٫۳۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش را به شرح زیر تصویب‌نمود:

اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش‌
فصل اول ـ کلیات و سرمایه
ماده ۱ـ نام شرکت بهمن‌گستر کرانه جنوب به شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش (شامل‌استانهای کرمان و هرمزگان‌) که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود تغییر و درچهارچوب این‌اساسنامه ساماندهی می‌یابد.
ماده ۲ ـ هدف از تشکیل شرکت‌، انجام فعالیتهای بازرگانی در زمینه تنظیم بازار، تهیه‌، تدارک ونگهداری‌، خرید و فروش و توزیع کالاهای اساسی‌، حساس‌، ضروری و هرگونه فعالیتی که به منظور دستیابی‌به اهداف شرکت بازرگانی دولتی ایران لازم وضروری می‌باشد.
ماده ۳ ـ مرکز شرکت‌، شهرستان بندرعباس خواهد بود.
ماده ۴ ـ نوع شرکت‌، سهامی (خاص‌) است و از هر لحاظ استقلال مالی دارد و طبق قوانین و مقررات‌مربوط و مفاد این اساسنامه اداره می‌شود.
ماده ۵ ـ مدت شرکت نامحدود است‌.
ماده ۶ – سرمایه شرکت مبلغ ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که به ۹۰۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ ریالی منقسم‌گردیده است و تماما متعلق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران می‌باشد.

فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت ماده ۷ ـ برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه شرکت مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:
۱ – انجام فعالیتهای لازم در راستای اهداف شرکت از قبیل واردات‌، خرید، تدارکات و تجهیزات‌،نگهداری‌، ذخیره‌سازی (انبار، سیلو و …) آماده‌سازی‌، بسته‌بندی‌، توزیع‌، فروش و صادرات کالای اساسی‌،حساس‌، ضروری با استفاده از کلیه ابزارهای متداول اقتصادی‌.
۲ ـ خرید، ایجاد،احداث‌،اداره‌،اجاره‌، استجاره و نگهداری تجهیزات و تأسیسات ذخیره سازی کالاهای‌اساسی و ضروری از قبیل انبار، سیلو و سردخانه در اختیار شرکت‌.
۳ – ارایه خدمات بازرگانی‌، آموزشی‌، پژوهشی و آزمایشگاهی در چارچوب اهداف شرکت‌.
۴ – انجام تمهیدات لازم به منظور مشارکت بخش غیر دولتی در انجام فعالیتهای مندرج در موضوع‌فعالیت شرکت‌.
۵ ـ انجام اموری که شرکت بازرگانی دولتی ایران در اجرای اساسنامه خود، انجام آن را به عنوان کارگزاربه شرکت ارجاع می‌کند.
۶ ـ تحصیل هر گونه وام و اعتبار و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی و انجام سایر روشهای تأمین‌منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی‌.
۷ – اجرای سیاستهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در زمینه نظارت بر تولید و توزیعکمی و کیفی آرد در سطح منطقه‌.
۸ – مبادرت به هر گونه عملیات و معاملات که با هدف شرکت مرتبط باشد.
تبصره ـ شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکتها نمی‌باشد.

فصل سوم – ارکان شرکت
ماده ۸ – ارکان شرکت عبارت است از:
الف – مجمع عمومی
ب – هیأت‌مدیره و مدیر عامل
ج – بازرس حسابرس
ماده ۹ – نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیأت‌مدیره شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و ریاست مجمع به عهده رییس هیأت‌مدیره شرکت مادر تخصصی یادشده می‌باشد.
ماده ۱۰ – مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
الف – مجمع عمومی عادی
ب ـ مجمع عمومی فوق‌العاده
ماده ۱۱ ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به‌گزارش هیأت‌مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایرموضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است‌. بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت‌به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی‌قید شده است‌.
تبصره ـ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بنا به درخواست رییس مجمع عمومی‌، رییسهیأت‌مدیره شرکت و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت به دعوت رییس مجمع عمومی در هر زمان می‌تواند تشکیل شود.
ماده ۱۲ ـ مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی‌رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل اعضاء و در مجمع‌عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضا معتبر خواهد بود.
دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یافوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به‌عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قراردارد باید همراه دعوتنامه برای‌اعضای مجمع عمومی ارسال شود.
ماده ۱۳ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:
۱ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت‌.
۲ ـ رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه‌شرکت‌.
۳ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود حاصل شرکت با رعایت قوانین و مقررات‌مربوط‌.
۴ ـ انتخاب یا عزل اعضای هیأت‌مدیره و بازرس و حسابرس شرکت‌.
۵ ـ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت‌مدیره با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و تعیین‌پاداش آنها با رعایت ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت‌.
۶ ـ تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت‌.
۷ – اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارایه به مراجع ذی‌ربط‌جهت تصویب‌.
۸ – بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی‌انسانی و تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
۹ – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش هیأت‌مدیره در مورد مطالبات لاوصول و کسری و اضافات‌انبار و ارایه به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب .
۱۰ – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت‌مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به‌داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌.
۱۱ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم‌تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است‌.
ماده ۱۴ ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:
۱ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیأت‌وزیران برای تصویب‌.
۲ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیأت‌وزیران برای‌تصویب‌.
۳ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و پیشنهاد به هیأت‌وزیران برای تصویب‌.
ماده ۱۵ ـ هیأت‌مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی‌عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می شوند.
اعضای هیأت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدیدانتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع‌است‌.
تبصره ـ هیأت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیأت‌مدیره انتخاب‌می‌نماید.

ماده ۱۶ ـ جلسات هیأت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد وتصمیمات با اکثریت‌آرای موافق کل اعضا اتخاذ خواهد گردید.
ماده ۱۷ ـ جلسات هیأت‌مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستورجلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیأت‌مدیره برای اعضا ارسالخواهد شد.
ماده ۱۸ ـ هیأت‌مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیأت‌مدیره در آن با درج نظر مخالفان‌ثبت و به امضای ا عضای حاضر خواهد رسید. مسؤولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت‌مدیره با رییس‌هیأت‌مدیره می‌باشد.
ماده ۱۹ ـ هیأت‌مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجمع عمومی قرارنگرفته باشد با رعایت قوانین و مقرراتدارای اختیارات کامل است‌. هیأت‌مدیره همچنین دارای اختیارات زیر می‌باشد:
۱ ـ پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی‌.
۲ ـ تأیید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره برداری و توسعه تأسیسات‌.
۳ ـ رسیدگی و تأیید بودجه سالانه‌، تهیه گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به‌مجمع عمومی‌.
۴ ـ تأیید آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملاتی‌، اموال و استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع‌عمومی‌.
۵ – تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی‌، فنی‌، صنعتی و بازرگانی درزمینه‌های مرتبط بافعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه‌.
۶ – تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانینو مقررات‌.
۷ ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات‌، معاملات‌، درآمدها، مخارج و کلیه امور شرکت‌.
۸ – بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی‌.
۹ – بررسی و پیشنهاد ساختار و تشکیلات کلان شرکت و برنامه جذب وتعدیل نیروهای انسانی مربوط به‌مجمع عمومی‌.
۱۰ ـ تصویب تشکیلات تفصیلی درچارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام آن به مجمع عمومی‌.
۱۱ ـ بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و استرداد دعوا به مجمع‌عمومی با رعایت اصل (۱۳۹)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌.
۱۲ ـ انتخاب مدیر عامل و پیشنهاد وی به رییس مجمع عمومی شرکت برای صدور حکم‌.
۱۳ ـ بررسی و تصویب دستورالعملهای داخلی لازم برای اداره شرکت‌.
۱۴ ـ تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی‌.
۱۵ ـ تعیین کسری و اضافات انبار و ارایه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم‌.
۱۶ ـ هیأت‌مدیره به مسؤولیت خودمی‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده ۲۰ ـ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیأت‌مدیره‌یا خارج از آن توسط هیأت‌مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی شرکت منصوب می‌شود. مدیر عامل‌در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسؤول اداره امور شرکت می‌باشد. مدیر عامل می‌تواند با مسؤولیت‌خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده ۲۱ ـ وظایف مدیر عامل به شرح زیر است‌:
۱ ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت‌مدیره و مجمع عمومی‌.
۲ ـ تهیه‌، تنظیم و پیشنهاد خط مشی‌، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیأت‌مدیره‌.
۳ ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیأت‌مدیره‌.
۴ ـ تعیین روشهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذی‌ربط‌.

۵ ـاداره امور فنی‌، اداری و استخدامی شرکت‌.
۶ ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیأت‌مدیره‌.
۷ ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت‌مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی‌.
۸ – نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت درحد قوانین و مقررات مربوط‌.
۹ – اتخاذ تصمیم واقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی وهیأت‌مدیره است‌.
۱۰ ـ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت‌، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش‌، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس‌قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب‌.
ماده ۲۲ ـ مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق‌شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیر عامل می‌تواند بارعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از اخذ نظر هیأت‌مدیره نسبت به ارجاع‌موارد به داوری اقدام نماید.
ماده ۲۳ ـ کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای مدیر عامل (یا نماینده‌وی‌) و یکی از اعضای هیأت‌مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضای امل یا نماینده وی خواهد رسید. کلیه‌چکها علاوه بر امضای افراد یادشده به امضای ذی حساب نیز خواهد رسید.
ماده ۲۴ ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیر عامل‌، اقدامات او تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ ومعتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت‌.
ماده ۲۵ ـ شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی از بین مؤسسات‌حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی برای مدت یک سال انتخاب خواهدشد.
تبصره ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت‌گردد.
فصل چهارم ـ صورت های مالی
ماده ۲۶ ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه همان سال می‌باشد.
ماده ۲۷ ـ صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر دراختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود. این اساسنامه به موجب نامه شماره ۸۴٫۳۰٫۱۲۶۶۷ مورخ۱۳۸۴٫۴٫۱۸ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است‌.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

سایت رهبری

رهبر معظم انقلاب اسلامی

سایتهای مهم

rohani2_6748

banner_9387

bazresi

پیشنهاد و انتقاد و ارتباط با مدیر

email

سامانه ها

سامانه خرید دانه روغنی

سامانه خرید دانه روغنی

فروش گندم در بورس

فروش گندم در بورس

سامانه جامع فنی مهندسی

سامانه جامع فنی مهندسی

سامانه جامع فناوری اطلاعات

سامانه جامع فناوری اطلاعات

 

بازدید سایت

کیفیت نان در استان کرمان چگونه است؟

صفحه اصلي|درباره ما|اخبار و رسانه ها|ارتباط با ما|نقشه سایت|گالری